BTW-kwartaalvoorschotten definitief afgeschaft met ingang van 1 april 2017.

De kogel is door de kerk! Zoals de minister van Financiën in zijn persbericht van 19 januari j.l. reeds meedeelde, zijn de kwartaalvoorschotten voor btw-kwartaalaangevers met ingang van 1 april 2017 afgeschaft.
 
Het koninklijk besluit ter zake werd ondertussen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit betekent dat vanaf het 2de kwartaal 2017 de kwartaalaangevers, net zoals dit het geval is bij maandaangevers, de verschuldigde btw die blijkt uit de kwartaalaangifte pas moeten betalen uiterlijk op de indieningsdatum van die aangifte, dus de 20ste van de maand volgend op het kwartaal. Er moeten dus geen tussentijdse voorschotten meer worden betaald.

Maar dit is niet het  enige waarin de kwartaalaangevers nu worden gelijkgesteld met de maandaangevers. De kwartaalaangevers zullen onder de nieuwe regeling ook een ‘decembervoorschot’ moeten betalen. Dit is een voorschot op de btw die verschuldigd is over de handelingen van het 4de kwartaal van dat jaar.

Dit ‘decembervoorschot’ is gelijk aan de verschuldigde btw over de handelingen van 1 oktober t.e.m. 20 december. De btw-belastingplichtige moet in dit geval steeds de gegevens kunnen meedelen aan de btw-administratie die als grondslag gediend hebben voor de berekening van het voorschot. Net zoals bij maandaangevers moet dit voorschot worden opgenomen in rooster 91 van de periodieke btw-aangifte.

Wanneer de btw-belastingplichtige het bedrag van dit voorschot niet opneemt in de btw-aangifte van het vierde kwartaal, is het bedrag van het voorschot gelijk aan de verschuldigde btw over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.

Het voorschot moet worden betaald uiterlijk 24 december van het lopende kalenderjaar rekening houdend met een eventueel creditsaldo op de rekening-courant.

Wij zullen dan ook geen BTW voorschotten meer vermelden in onze berichten over de BTW aangifte vanaf het 1ste kwartaal 2017.

Bij indiening van de BTW aangifte van het 3de kwartaal 2017 zullen wij u wel het decembervoorschot communiceren.

Copyright Wolters Kluwer