Verminderde roerende voorheffing op dividenduitkeringen voor KMO vennootschappen van 1 juli 2013

Tijdens de begrotingscontrole van midden april was de federale regering het eens geraakt over de verlaging van de roerende voorheffing voor KMO vennootschappen en de verhoging van de liquidatiebonus van 10% naar 25%.
De ministerraad heeft het voorontwerp in eerste lezing goedgekeurd. Hierna een overzicht van de voorwaarden:
Verminderde roerende voorheffing op dividenduitkeringen voor KMO vennootschappen van 1 juli 2013
Vanaf 1 juli 2013 kunnen aandeelhouders die geld inbrengen in een bestaande (kapitaalsverhoging) of nieuwe vennootschap (oprichting), onder bepaalde voorwaarden, genieten van een verminderde roerende voorheffing van 15% op de aan hen toegekende dividenden.
Uit het voorontwerp kunnen de  volgende voorwaarden worden afgeleid:
 
  • Enkel van toepassing voor KMO vennootschappen zoals bedoeld in art. 15. Wetboek van Vennootschappen;
  • De regeling vereist de uitgifte van nieuwe aandelen;
  • De aandelen moeten op naam zijn uitgegeven en moeten volledig volstort zijn;
  • De aandeelhouders moeten ononderbroken volle eigenaar blijven van de aandelen die ze hebben onderschreven;
  • De nieuw uitgegeven aandelen mogen geen preferente aandelen zijn;
  • De inbreng in geld mag niet afkomstig zijn van uitgekeerde belaste reserves die vervolgens in kapitaal worden ingebracht
Antimisbruikbepalingen
  •  Met betrekking tot de kapitaalsverminderingen uitgevoerd vanaf 1 mei 2013, zouden latere kapitaalsverhogingen maar in aanmerking komen voor het verlaagd tarief als het bedrag van de verhoging het bedrag van de verlaging overstijgt;
  • Indien vanaf 1 juli 2013, een kapitaalsvermindering volgt op een kapitaalsverhoging wordt de vermindering eerst aangerekend op het vanaf 1 juli ingebracht kapitaal
Tarief
Voor de eerste twee jaren blijft het normaal tarief van 25% gelden, vanaf het derde jaar wordt dit verlaagd naar 20% en 15% vanaf het vierde jaar. Ook indien de vennootschap nadien 'groot' zou worden en ook bij liquidatie, zou het tot 15% verlaagde tarief behouden blijven.
 

Verhoging roerende voorheffing voor liquidatieboni

Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10% naar 25%
De regering hoopt de massale vereffeningen te vermijden door te voorzien in een overgangsmaatregel.
De regeling komt erop neer dat belaste reserves (zoals deze ten laatste op 31/03/2013 werden goedgekeurd door de AV) worden uitgekeerd aan 10% roerende voorheffing en dat het netto dividend onmiddellijk wordt geïncorporeerd in het kapitaal.
Na een wachttermijn van 4 jaar (voor KMO vennootschappen) of 8 jaar (voor niet KMO vennootschappen), te rekenen vanaf de inbreng van het netto dividend in kapitaal, kan een kapitaalsvermindering worden doorgevoerd vrij van roerende voorheffing.
Wordt de wachttermijn van respectievelijk 4 jaar of 8 jaar niet gerespecteerd dan ondergaan:
  • KMO vennootschappen tijdens de eerst twee jaren na de inbreng van het netto dividend een extra tariefverhoging van 15%. Tijdens het derde jaar een tariefverhoging van 10% en tijdens het vierde jaar een tariefverhoging van 5%.
  • Niet-KMO vennootschappen tijdens de eerste vier jaar na de inbreng van het netto dividend een extra tariefverhoging van 15%. Tijdens het vijfde en zesde jaar een tariefverhoging van 10% en tijdens het zevende en achtste jaar  een tariefverhoging van 5%.
Wordt de dividendpolitiek gewijzigd wegens de toepassing van deze overgangsmaatregel gewijzigd riskeert de vennootschap een bijzondere aanslag op het niet toegekende gewone dividend uit de winst van het aflopen boekjaar.
De dividenden waarop de overgangsregeling van toepassing is, worden niet in aanmerking genomen om te bepalen of de 13% regel werd gerespecteerd met het oog op de toepassing van de verlaagde vennootschapstarieven.
Gezien de incorporatie moet gebeuren vóór het afsluiten van het boekjaar dat eindigt vóór 1 oktober 2014, zullen ondernemingen wiens boekjaar afsluit per 31 december dit jaar nog naar de notaris moeten.